درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


;دامیک از عبارات زیر درمورد واکسن آبله مرغان صحیح است؟(ارشد89-90)


1 ) واکسن کشته شده است.

2 ) واکسن Subunit است

3 ) واکسن تشکیل شده ازPseudovirionاست

4 ) واکسن زنده ولی ضعیف شده است.