درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از پروتئین های ویروسی هاری به رسپتور های سلولی اتصال می یابد؟(ارشد89-90)


1 ) G

2 ) M

3 ) F

4 ) L