درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


Uracil در ساختمان ژنومی کدام یک از ویروسهای زیروجود دارد؟(ارشد89-90)


1 ) BK

2 ) HIV

3 ) Small pox

4 ) آدنو