درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


علائم بالینی و تصویر هیستوپاتولوژیک پنی سیلوزیس(ناشی از پنی سیلوم مارنفئی)به کدام بیماری قارچی زیر بیشتر شباهت دارد؟(ارشد89-90)


1 ) آسپرژِلوزیس

2 ) سودآ لشریازیس

3 ) هیستوپلاسموزیس
4 ) فوزاریوزیس