درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در جریان عفونت ویروسی عوامل دفاعی به چه ترتیبی وارد عمل می شوند ؟1 )

IFN های تیپ یک سلولهای NK لنفوسیتهای T سایتوتوکسیک


2 ) انتی بادی های ضد ویروسی لنفوسیتهای T سایتوتوکسیک سلولهای NK و IFN های تیپ یک
3 ) لنفوسیتهای T سایتوتوکسیک IFN های تیپ یک سلولهای NK
4 ) سلولهای NK لنفوسیتهای T سایتوتوکسیک IFN های تیپ یک