درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گونه های مالاسزیا قادر به رشد در محیط سابورو دکستروز آگار در دمای 32درجه C میباشد؟(ارشد89-90)


1 ) فورفور

2 ) ابتوزا

3 ) گلوبوزا

4 ) پاکی در ماتیس