درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از ایجاد ارکیت د رحیوان آزمایشگاهی ، در تشخیص کدام یک از بیماریهای قارچی زیر استفاده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) بلاستومایکوزیس

2 ) اسپوروتریکوزیس
3 ) کوکسیدیوئید و مایکوزیس

4 ) هیستوپلاسموزیس