درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تماس جنسی به عنوان راه انتقال عفونت قارچی در بیماریهای زیر گزارش شده، بجز:(ارشد89-90)


1 ) هیستوپلاسموزیس

2 ) کاندیدیازیس

3 ) بلاستومایکوزیس

4 ) آسپرژیلوزیس