درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در تست سوراخ کردن مو برای تشخیص تریکوفایتون منتاگروفایتیس از ترایکوفایتون روبروم از کدام ماده زیر استفاده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) عصاره مخمر10%

2 ) بافر فسفات0/02%

3 ) عصاره جوانه 5%

4 ) سوکروز3%