درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از قارچهای زیر عامل اتیولوژیک هیالو هایفومایکوزیس محسوب نمیشود؟(ارشد89-90)


1 ) پنی سیلیوم

2 ) اورئوبازیدیوم
3 ) فوزاریوم

4 ) اکرومونیوم