درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام سلول از هر دو رده لنفوئید ومیلوئید منشاء می گیرد ؟

1 ) سلول NK
2 ) منوسیت
3 ) لنفوسیت T گاما - دلتا
4 ) سلول دندریتیک