درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رشد کدام یک از گونه های کاندیدا به زمان انکوباسیون بیش از 48 ساعت نیاز دارد؟(ارشد89-90)


1 ) گلابراتا

2 ) پاراپسیلوزیس

3 ) تروپیکالیس

4 ) آلبیکنس