درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گونه نوکاردیا شایع ترین عامل نوکاردیوزیس می باشد؟(ارشد89-90)


1 ) فارسینیکا

2 ) برازیلینسیس

3 ) اوتیدتیدیس کاویاروم

4 ) آستروئیدس