درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جهت انتقال نمونه بیوپسی به آزمایشگاه به منظور کشت و جداسازی عامل بیماری از کدام مورد زیر استفاده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) فرمالین10%

2 ) آب مقطر استریل

3 ) سرم فیزیولوژی استریل
4 ) الکل70%