درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


TNF و IL - 1 با تاثیر بر کدام سلول موجب تولید پروتئین های فاز حاد می شوند ؟

1 ) لنفوسیت
2 ) هپاتوسیت
3 ) منوسیت
4 ) کراتینوسیت