درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


عامل شایع یومایکوتیک مایستوما کدام قارچ زیر است؟(ارشد89-90)


1 ) آسپرژیلوس نایجر

2 ) لپتوسفرا سنگالنسیس

3 ) پایرونوکتا رومروئی

4 ) سود آلشریا بوئیدی