درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه موارد زیردر خصوص مکانیسم های فرار توموراز سیستم ایمنی صحیح است بجز :

1 ) ترشح TGF -B و IL -10
2 ) فراخوانی وافزایش لنفوسیت های T تنظیمی
3 ) از دست دادن مولکول MHC    
4 ) فعال کردن لنفوسیت های T سیتوتوکسیک  ( TC )