درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در تشخیص سریع کاندیدا از سایر گونه های کاندیدا کدام تست زیر مناسب تر است؟(ارشد89-90)


1 ) تولید کلامیدوکونیدی

2 ) تولید لوله ی زایا
3 ) جذب قندها

4 ) تولید کلنی سبز در محیط کروم آگار کاندیدا