درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


گره های رنگی در سطح موهای زیر بغل وعانه نشان دهنده ی کدام بیماری زیر است؟(ارشد89-90)


1 ) اریتراسما

2 ) ترایکومایکوزیس
3 ) پیتد کراتولایزیس

4 ) درماتوفیلوزیس