درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آکتینو مای سس های زیر فلور نرمال دهان انسان هستند بجز:(ارشد89-90)


1 ) اسرائیلی

2 ) ویسکوزیس

3 ) بویس

4 ) نیزلوندی