درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درSepsis از مالاسزیا افزودن کدام مورد زیر به محیط کشت خون جهت جداسازی قارچ ضروری است؟(ارشد89-90)


1 ) تیامین

2 ) دانه نایجر

3 ) اینوزیتول

4 ) روغن زیتون