درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از کوکسیدیای زیر در ریه افراد میتلا به ایدز ممکن است دیده شود؟(ارشد89-90)


1 ) کریپتوسپوریدیم
2 ) سیکلو سپورا

3 ) ایزو سپورا

4 ) سارکوسیستیس