درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


روش "XENODOAGNOSIS" در تشخیص آزمایشگاهیی کدام یک از بیماریهای زیر مورد استفاده قرار میگیرد؟(ارشد89-90)


1 ) بیماری خواب

2 ) کالاآزار

3 ) بیماری شاگاس

4 ) مالاریا