درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای کدام یک از موارد زیرتست کومبس مستقیم در الویت انجام می باشد ؟ 

1 ) برای خانم های - Rh  با نوزاد +Rh
2 )

برای تست سازگاری جهت انتقال خون


3 ) برای نوزاد متولد شده از مادر -Rh
4 )

برای سنجش حضورآنتی Rh در افراد ایمونیزه