درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در افراد با سیستم ایمنی کارآمد در صورت ابتلا مغز به کدام یک از تکیاخته های زیر شانس مرگ ومیر ناشی از آنها کمتر است؟(ارشد89-90)


1 ) نگلریافولری

2 ) آنتامباهیستولیتیکا

3 ) توکسوپلاسما گوندی ای
4 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم