درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آزاد شدن اسیدهای چرب از تری گلیسیریدهای موجود در شیر مادر در مهار کدام کی از تک یاخته های زیر موثر است؟(ارشد89-90)


1 ) ژیاریالامبلیا
2 ) آنتامباهیستولیتیکا

3 ) ایزوسپورابلی

4 ) توکسوپلاسما گوندی ای