درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مرحله جنسی توکسوپلاسما گوندی ای در کجا انجام میگیرد؟(ارشد89-90)


1 ) روده گربه

2 ) روده انسان

3 ) غدد لنفاوی انسان

4 ) غدد لنفاوی گربه