درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اسپورولاسیون اواوسیست توکسوپلاسما گوندی ای در شرایط مناب چند روز طول میکشد؟(ارشد89-90)


1 ) 10-20 روز

2 ) 1-5 روز

3 ) 11-15 روز

4 ) 6-10روز