درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


دمای مناسب برای رشد پروماستیگوت های لیشمانیا چند درجه سانتی گراد است؟(ارشد89-90)


1 ) 4-8

2 ) 18-26

3 ) 35-37

4 ) 50-56