درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تقسیم و تکثیر اماستیگوت های لیشمانیا در درون سلول های ماکروفاژ به کدام یک از روشهای زیر انجام میشود؟(ارشد89-90)


1 ) جوانه زدن داخلی

2 ) جوانه زدن خارجی

3 ) شیزوگونی

4 ) تقسیم دوتایی