درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تومورهای گرانولوماتوز روده در نتیجه تهاجم کدام یک از تک یاخته ها ایجاد میشود؟(ارشد89-90)


1 ) ژیاردیا لامبلیا

2 ) آکانتا مبا کاستلانی

3 ) آنتامباهیستولیتیکا
4 ) بالانتیدیوم کلی