درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مشخصات زیر از خصوصیات پاتوژنیسیتی آنتامباهیستولیتیکا می باشند به استثناء:(ارشد89-90)


1 ) رشد در محیطهای نیمه جامد

2 ) داشتن شارژالکتریکی سطحی مثبت
3 ) تمایل شدید به آگلوتینه شدن با سلول های هدف

4 ) داشتن اثرات سایتوپاتیک قوی در شرایط in-vitro