درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


فرم هیپنوزوئیت در کدام یک از پلاسمودیوم های زیر دیده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) فالسیپاروم

2 ) مالاریه

3 ) برگه ای

4 ) ویواکس