درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


منظور از درمان اساسی در مالاریا چیست؟ارشد(89-90)


1 ) حذف مراحل غیرجنسی اریتروسیتی

2 ) حذف مراحل خارج اریتروسیتی

3 ) حذف مراحل جنسی

4 ) حذف مراحل اریتروسیتی و خارج اریتروسیتی