درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


هموگلوبینوری حاد و شدید در کدام یک از انواع مالاریا دیده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) مالاریه

2 ) فالسیپارم

3 ) ویواکس

4 ) اووال