درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در برخی از تک یاخته های انگلی انسان، اجزاء سلولی زیر در اندوپلاسم دیده میشوند به استثناء:(ارشد89-90)


1 ) کلوروپلاسم

2 ) میتوکندری

3 ) شبکه اندوپلاسمی

4 ) واکوئل اندوپلاسمی