درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه عوامل زیر رد شرایط خارج از بدن در تولید توکسین کوریته باکتریوم دیفتریه دخالت دارند،بجز:(ارشد89-90)


1 ) فشار هیدرواستاتیک
2 ) فشار اسمزی

3 ) غلظت یون آهن

4 ) غلظت اسیدهای آمینه