درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه گزینه های زیر در مرودعفونت های مننگوکوکی صحیح است،بجز:(ارشد89-90)


1 ) سروگروه های B,C,Y در ایجاد منژیت در اروپا و امریکا شایعتر است.

2 ) سروگروه های W135,A در ایجاد مننژیت در کشورهای در حال توسعه شایعتر است.

3 ) سروگروه هایA,B,W135 در ایجاد آرتریت شایعتر است
4 ) سروگروه هایW135,Y در ایجاد پنومونی شایعتر است.