درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم آمیداز استرپتوکوکوس پنمونیه در حضور کدام یک از موارد زیر فعال میشود؟(ارشد89-90)


1 ) لسیتین

2 ) فسفوکولین
3 ) سرین

4 ) گلوکزآمین