درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


باکتریهای فامیل انتروباکتریاسه از طریقکدام یک از تیپهای سیستم ترشحی، ورود فاکتورهای ویولانس را به درون سلول میزبان تسهیل میکند؟(ارشد89-90)


1 ) I

2 ) II

3 ) III

4 ) IV