درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از تیپهای انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس باعث انتروکولیت با غشاء کاذب Pseudomembranous enterocolitis میگردد؟(ارشد89-90)


1 ) A

2 ) B

3 ) C

4 ) D