درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک ازتستهای زیر در افتراق باکتری و ویبریوکلره از آئروموناس هیدروفیلا مفید میباشد؟(ارشد89-90)


1 ) حساسیت بهO/129
2 ) داشتن حرکت

3 ) تولید کاتالاز

4 ) تولید اکسیداز