درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام تیپ از توکسین های بوتولینوم عمدتا از طریق فراورده های ماهی به انسان منتقل میشود؟(ارشد89-90)


1 ) F

2 ) B

3 ) A

4 ) E