درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از موارد زیر در اتصال کلسترییوم دیفیسل به اپی تلیوم روده نقش دارد؟(ارشد89-90)


1 ) پیلی

2 ) سایتو توکسین

3 ) انتروتوکسین

4 ) پروتئین لایه سطحی