درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام روشهای زیر در مورد تشخیص لژیونلا صحیح است،بجز:


1 ) در محیط کشت حاوی ال-سیستئین و در حضور آهن قابل کشت میباشد.

2 ) در محیط های کشت مصنوعی و خارج از سلول قابل کشت نیست.
3 ) روش میکروسکپی برای تشخیص آن غیر حساس میباشد.

4 ) از روش elisa برای شناسائی آنتی ژن لیپوساکاریدی استفاده میشود.