درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از فاکتورهای ویرولانس بوردتلاپرتوسیس دارای فعالیتADP-ribosylating میباشد؟(ارشد89-90)


1 ) Pertussis toxin
2 ) Haemolysin

3 ) Tracheal cytotoxin

4 ) Filamentous haemagglutinin