درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


 املاح کدامیک از فلزات زیر، تبدیل اسپور کزاز به فرم رویا را در بافت نکروزه تسهیل میکند؟(ارشد89-90)


1 ) پتاسیم

2 ) سدیم

3 ) کلسیم

4 ) منیزیم