درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های زیر روشSouthern blot  را نشان میدهد؟(ارشد89-90)


1 ) ترادف اختصاصی ازDNA مربوط به یک نمونه بالینی را از فیلتر نیتروسلولز عبور داده، سپس ازDNA پروب استفاده میشود.

2 ) ترادفDNAحاصل از آنزیمهای اندونوکلئاز محدود الاثر را از فیلتر نیتروسلولز عبور داده سپس ا زDNA پروب استفاده میشود.
3 ) RNA جداشده بوسیله الکتروفورز را از فیلتر نیتروسلولز عبور داده، سپس ازDNA پروب استفاده میشود.

4 ) ازمجموعه پرایمرهای مختلف جهت شناسایی ترادف های متعدد در یک روند PCR استفاده میشود.