درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جداسازی کدام باکتری زیر به دلیل احتمال خطر اشاعه عفونت در بین کارکنان آزمایشگاه، فقط باید در آزمایشگاه رفرانس انجام شود؟(ارشد89-90)


1 ) لپتوسپیرا

2 ) پاستورلا

3 ) ریکتزیا

4 ) بوردتلا