درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای جداسازی بورلیا بورگدورفری ا زکدام محیط کشت زیر استفاده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) Kelly
2 ) Fletcher

3 ) Regan lowe

4 ) skirrow